سیما پور بیرام

pourbeyram@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - میاندوآب
دانشیار
شیمی
شهید باهنر کرمانکارشناسی شیمی محض13741378
کردستانکارشناسی ارشدشیمی تجزیه13791381
اصفهاندکتریشیمی تجزیه13851390
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI20 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه25 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) اندازه گيري الكتروكاتاليزوري هيدروژن پراكسيد توسط الكترود اصلاح شده با فسفوموليبديك اسيد محبوس شده درون زئوليت 1392.11.28 1393.02.31  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي رفتار الكتروشيميايي موليبدوفسفريك اسيد محبوس شده درون زئوليت 1391.06.28 1392.08.06موسوي فر مريم ، غفاري قلعه شهناز ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :