سهراب عسگری

s.asgari@pnu.ac.ir
09188128816
s.asgari@pnu.ac.ir
جغرافیای سیاسی ایران، جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه خلیج فارس، مرزهای دریائی، ژئوپولیتیک محیط زیست
تهران - ورامین
استادیار
جغرافیا
من سهراب عسگری، عضو علمی دانشگاه پیام نور هستم. از سال 1382 به عضویت این دانشگاه درآمده ام.
دانشگاه تهراندکتراجغرافیای سیاسی13761381
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه18 مورد مشاهده
جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک1384تالیف 
مقدمه ای بر ژئوپولیتیک محیط زیست1390تالیف 
سیاستهای مرزی و مرزهای بین المللی ایران1389تالیف 
اکولوژی سیاسی (یک مقاله تالیف 
گذری بر تاریخ و نظری بر جغرافیای شهرستان فامنین1390تالیف 
Environment: dilemma or agenda تالیف 
Boundary politics and international boundaries of iran تالیف 
جغرافیای انسانی ایران 11390تالیف 
(كاربردي) بازتاب فضايي مديريت هاي اجرايي در پايداري سياسي   ناظر علمی :
(كاربردي) اثرات زيست محيطي تمركز صنايع در شهر اراك   ناظر علمی :
(كاربردي) گسترش فضايي شهر اراك و اثرات زيست محيطي آن   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه جغرافيايي بخش فامنين   ناظر علمی :
(كاربردي) مرز دريائي ايران و كويت و مسائل آن   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :