سمیه سلمانی کله

somayehsalmani34@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - پیشوا
مربی
مدیریت آموزش
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظام آموزش عالی از منظر اسلام1390تالیف 
مدیریت کیفیت فراگیر در نظام آموزش عالی1392تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :