سیدرضا مهرنیا

srmehrniya@pnu.ac.ir
09122574607
srmehrnia@yahoo.com
http://cv.pnu.ac.ir/HomePage/reza.mehrnia
مدل های زمین آماری و زمین ریاضی ، پردازش تصاویر ماهواره ، تحلیل داده های مکانی به روش غیرخطی
قزوین - قزوین
دانشیار
زمین شناسی
عضو علمی رسمی دانشگاه پیام نور استان قزوین، عضو هیات رئیسه انجمن مخاطره شناسی ایران ، عضو هیات رئیسه انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تبریزکارشناسیزمین شناسی13671371
شهید بهشتی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی13721376
شهید بهشتیدکترازمین شناسی اقتصادی13761383
اجراییدانشگاه پیام نور استان قزوینمعاون دانشگاه (حوزه ستادی)13851386
اجراییدانشگاه پیام نور استان قزوینمعاون دانشگاه (مرکز استان)13911393
اجراییدانشگاه پیام نور استان قزوینرئیس دانشگاه (حوزه ستادی)13941396
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان قزوینمدیر دفتر نظارت و ارزیابی (حوزه ستادی)13941394
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه102 مورد مشاهده
منابع زمین گرمایی1394تالیفپیام نور
کاربرد روش های زمین آماری در ارزیابی مخازن هیدروکربنی1398تالیفستایش
(كاربردي) بررسي مقدماتي وضعيت آتشفشان دماوند با توجه به لرزه خيزي و ساير پارامترهاي ژئوفيزيكي زارع مهدي کارفرماي طرح: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ناظر علمی :
(بنيادي) آشكارسازي خطواره هاي لرزه اي مرتبط با مناطق گسلي شمال تهران توسط روش هاي مولتي فركتالي 1390.03.30 1390.11.19  ناظر علمی :
(كاربردي) ژئوترمومتري ميكروترمومتري رگه هاي سيليسي طلادار ناحيه آقورن - آذربايجان شرقي - ميانه کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد ميكروارگانيسم ها در پيش بيني تغييرات ژئومغناطيسي مرتبط با رويدادهاي لرزه اي جنوب كشور کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) پي جويي ذخاير طلا با استفاده از شاخص هاي ژئوميكروبيولوژيكي در مناطق اميد بخش استان قزوين کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد روش هاي غير خطي در مطالعه تغييرات بافتي مرتبط با فرآيند كانه زايي - الموت سفلي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد ديناميكي الگوهاي آشوبناك در پيش بيني رويدادهاي لرزه اي شمال غرب ايران کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رويدادهاي لرزه اي منطقه ريگان با استناد بر الگوي تحولات غير خطي در داده هاي ژئوفيزيكي 1390.03.30 1390.09.17  ناظر علمی :
(بنيادي) استفاده از الگوي توزيع فركتالي سيليس براي تشخيص فرآيند كانه زايي در انديس هاي طلادار - جنوب ايران 1391.02.09 1391.09.09  ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد هندسه فركتال در شناسايي فرآيند كانه زايي مرتبط با محيط هاي پساماگمايي 1392.02.16 1392.07.11  ناظر علمی :
(بنيادي) استفاده از روش هاي غير خطي در تشخيص خطواره هاي لرزه اي كواترنري 1392.02.16 1392.09.14  ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد روش هاي فركتالي در بررسي موضوعي پديده هاي علوم زمين 1393.02.21 1393.06.24  ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد تحليل هاي واريوفركتالي براي شناسايي مناطق اميد بخش معدني در البرز و ايران مركزي   ناظر علمی :
(كاربردي) معرفي روش واريوفركتال در پيش بيني زلزله هاي نواحي البرز و ايران مركزي   ناظر علمی :
تحلیل اطلاعات مکانی به روش های هندسی و غیر خطی (فرکتال)
پی جویی ذخایر طلای اپی ترمال به روش هندسی
پردازش تصاویر ماهواره ای چندطیفی و ابرطیفی جهت تولید نقشه های موضوعی ذخایر نفت و گاز
ثبت معادله نمایی پراش - مسافت در اکتشافات معدنی به روش ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :