طاهره میرزائی

t-mirzaei@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان جنوبی - بیرجند
استادیار
ادبیات فارسی
حکیم سبزواریکارشناسیزبان و ادبیات فارسی13791382
اصفهانکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی13831385
پیام نور تهران دکترای تخصصیزبان و ادبیات فارسی13911396
اجراییبیرجندمدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش ادبیات و زبانهای خارجه استان13961398
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اردیبهشت فقیر1398تالیفسپاه پاسداران
(بنيادي) بررسي شگردهاي بلاغي در تاريخ بيهقي   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي عنصر شخصيت در داستانهاي هفت پيكر نظامي گنجه اي   ناظر علمی :
ویراستاری و ویرایش متن
نقد کتاب
نقد کتاب
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :