دکتر ثوراله نوروزی داودخانی

th.nourozi@pnu.ac.ir
09143574420
th.nourozi@gmail.com
اردبیل - خلخال
استادیار
ادبیات و زبان های خارجه
علامه طباطباییکارشناسیزبان وادبیات فارسی13711375
تربیت مدرسکارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی13761379
تربیت مدرسدکتریزبان وادبیات فارسی13841389
اجراییپیام نور مرکز اردبیلسرپرست مرکز اردبیلاز تیر ماه 1391تا تیرماه 1392
اجراییپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهراندبیر گروه زبان وادبیات فارسی شورای بررسی متون دانشگاههااز سال 1378تا سال 1383
اجراییدانشگاه پیام نورخلخالسرپرست مرکز خلخالاز سال 1380 1384
اجراییپیام نور خلخالسرپرست مرکز خلخالازسال 1389تا سال 1391
رتبه های علمی کسب شده و جوایز3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
مرگ در آینه ادیان و ادبیات1395تالیفمحقق اردبیلی
ماهیت درد و رنج در آینه شعر فارسی1394تالیفنگین سبلان
بررسی و تحلیل ماهیت انسان در شعر سعدی و حافظ  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :