تورج حسن زاده

t.hasanzadeh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
گیلان - هشتپر
دانشیار
مدیریت
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
زبان تخصصی مدیریت1392تالیف 
مدیریت تحول1393تالیف 
رفتار سازمانی(اصولی برای بهبود عملکرد و تعهد1393ترجمه 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :