وحید عزیزخانی

*****
*****
زنجان - ابهر
استادیار
شیمی