ولی اله خوش طینت

vkhoshtinat@gmail.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مباحث اخلاقی ، فلسفی ، حقوقی و فقهی
اردبیل - اردبیل
دانشیار
فلسفه
آکادمی علوم(ارزیابی وزارت علوم )دکتری فلسفه 13811386
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه26 مورد مشاهده
رویکرد معرفتی بر حقانیت ثقلین 1395تالیفمحقق اردبیلی
امر به معروف و نهی از منکر1394تالیف 
بررسی جایگاه هنر در دوره ایلخانان با تاکید بر ویژگیهای هنر در دوره سه ایلخان پایانی (غازان اولجایتو1390تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :