اکبر ویسمرادی

veismoradi@pnu.ac.ir
veismoradi_2462@yahoo.com
تدریس و مشاوره و پژوهش مدیریت - فعالیت اجتماعی
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
مدیریت
تدریس و مشاوره و پژوهش مدیریت - حکمرانی مردمی- فعالیت اجتماعی
امام صادق(ع)کارشناسی ارشد پیوستهم.ا.مدیریت مالی13811389
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتریمدیریت دولتی13941400
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو هیات علمی13891401
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه22 مورد مشاهده
سیمای اهل بیت در آینه قرآن1393تالیف 
فارکس آتی، بررسی مالی و فقهی1392تالیف 
(كاربردي) برآورد ظرفيت مالياتي استان كرمانشاه (با استفاده از روش ارزش افزوده) 1393.11.06 1394.02.28رستمي رضا-410671 ، محمدي عبدالمجيد-419027 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان از وضعيت خدمات بانكداري "سيستم‏هاي خدماتي، مبادله‏اي و رفتاري" براساس مدل سيسترا (مطالعه موردي: بانك‏ كشاورزي استان كرمانشاه) 1394.02.01 1394.02.28اكبري پيمان-426681 ، عباسي يونس-399711 ، محمدي عبدالمجيد-419027 ناظر علمی :
مشاوره مدیریت - ترجمه انگلیسی تخصصی- پژوهش و نشر مدیریتی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :