_ یداله رستمی

rostami17@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فلسفه دین
ایلام - ایلام
استادیار
فلسفه و کلام
دانشگاه ایلامکارشناسیفلسفه و کلام اسلامی13781381
دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی 8284
دانشگاه تهران دکتری فلسفه دین 9498
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
خدا و شر1393ترجمهریسمان
(بنيادي) رويكردهاي مختلف به مساله شر 1391.08.08 1391.04.26  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :