یگانه موسوی جهرمی

mosavi@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان تهران
دانشیار
اقتصاد
شهید بهشتیکارشناسیاقتصاد13561364
شهید بهشتیکارشناسی ارشداقتصاد13651368
علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد اسلامیدکتریاقتصاد13681376
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
مالیه عمومی(مشترک1393تالیف 
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :