یگانه موسوی جهرمی

mosavi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سازمان مرکزی - سازمان مرکزی
استاد
اقتصاد
شهید بهشتیکارشناسیاقتصاد13561364
شهید بهشتیکارشناسی ارشداقتصاد13651368
علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد اسلامیدکتریاقتصاد13681376
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
مالیه عمومی(مشترک1393تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :