یگانه موسوی جهرمی

mosavi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سازمان مرکزی - سازمان مرکزی
استاد
اقتصاد
شهید بهشتیکارشناسیاقتصاد13561364
شهید بهشتیکارشناسی ارشداقتصاد13651368
علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد اسلامیدکتریاقتصاد13681376
اجراییدانشگاه پيام نورمدیر گروه اقتصاد13811382
مدیریتیپژوهشكده آموزش باز و از دور، دانشگاه پيام نورراه انداز و سرپرست13821386
مدیریتی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، دانشگاه پیام نورمدیرکل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت13921394
اجرایی دانشگاه پيام نوردبیر شورای تخصصی گروه اقتصاد13951397
اجرایی دانشگاه پيام نوردبیر شورای تخصصی دکتری اقتصاد13971401
اجراییدانشگاه پيام نوردبیر کمیته منتخب دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری13971399
اجراییدانشگاه پيام نورعضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری13991400
اجراییدانشگاه پيام نورمدیر مسول فصلنامه علمی (رتبه ب) پژوهشهای اقتصاد صنعتی14001402
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
ماليات بر كسب و كارهاي کوچک و متوسط (موضوعات كليدي و ملاحظات سياستي، مطالعات سياست مالياتي)1391ترجمه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی
مالیه عمومی1393تالیفسازمان امور مالیاتی
کلیات علم اقتصاد1383تالیفدانشگاه پیام نور
نگاهی به کاربرد اقتصاد رفتاری در مالیات ستانی 1400تالیفموسسه پژوهشهای بازرگانی
اقتصاد برای مدیران 1398تالیفکویر
اقتصاد خرد 11397تالیفدانشگاه پیام نور
توسعه اقتصادي و برنامه ریزی 1393تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی علم اقتصاد1385تالیفدانشگاه پیام نور
اقتصاد خرد 21397تالیفدانشگاه پیام نور
اقتصاد خرد 31401تالیفدانشگاه پیام نور
نظام مالیاتی ایران از تئوری تا عمل 1398تالیفدیوان محاسبات کشور
سازمان های بین المللی پولی و مالی1376تالیفدانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :