علی یونسی

a_younessi@pnu.ac.ir
09185288130
a_younessi@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان مرکزی
استادیار
اقتصاد
فردوسی مشهدکارشناسی ارشداقتصاد13811383
دانشگاه پیام نوردکتریاقتصاد13881395
اجراییرئیس دانشگاه پیام نور میلاجردرئیس دانشگاه پیام نور میلاجرد13861391
اجراییپیام نور استان مرکزیمدیر داخلی فصلنامه علمی -پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی1389کنون
اجراییپیام نور اراکسرپرست معاونت دانشگاه پیام نور اراک13911393
اجراییمسئول بسیج اساتیدپیام نور اراک1393کنون
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی1395تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی1390تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی1390تالیف 
طرح تحقیقاتیعلی یونسی، هادی غفاری ناظر علمی : سازمان بسیج اساتید استان مرکزی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :