علی یونسی

a_younessi@pnu.ac.ir
09185288130
a_younessi@pnu.ac.ir
بهینه یابی پویا، مدلهای رشد درونزا، سیاستهای مالی، مالیاتها.
مرکزی - اراک
استادیار
اقتصاد
فردوسی مشهدکارشناسی ارشداقتصاد13811383
دانشگاه پیام نوردکتریاقتصاد13881395
اجراییرئیس دانشگاه پیام نور میلاجردرئیس دانشگاه پیام نور میلاجرد13861391
اجراییپیام نور استان مرکزیمدیر داخلی فصلنامه علمی -پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی1389کنون
اجراییپیام نور اراکسرپرست معاونت دانشگاه پیام نور اراک13911393
اجراییمسئول بسیج اساتیدپیام نور اراک1393کنون
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیمدیر گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان مرکزی1396 
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیدبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور استان مرکزی1396 
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی در اندیشه های حضرت امام خمین و مقام معظم رهبری1396تدوینجهاد دانشگاهی
مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی1395تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی1390تالیفدانشگاه پیام نور
طرح تحقیقاتیعلی یونسی، هادی غفاری ناظر علمی : سازمان بسیج اساتید استان مرکزی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :