یوسف محمد کریمی

y.mkarimi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزش کسب و کار، برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار، کارآفرینی استراتژیک، مدیریت کسب و کارهای کوچک
آذربایجان غربی - بوکان
مربی
مدیریت بازرگانی و فناوری اطلاعات
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)کارشناسیمدیریت صنعتی13771381
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی( گرایش تولید و عملیات)13821385
مدیریتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکانمعاون اداری و مالی13891390
مدیریتیمجموعه کارخانجات تولیدی لامپ کم مصرف استان کردستانمدیر عامل13901393
مدیریتیدانشگاه علمی کاربردی مرکز بوکانریاست دانشگاه13911392
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
سازمان تولیدی چابک(رویکرد تکاملی)1389تالیفدانشگاه آزاد اسلامی
مدیریت صادرات و واردات1399تالیفدانشگاه پیام نور
برون سپاری: مفاهیم و مدل ها1389تالیفانتشارات دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کارآفرینی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نرم افزارهای برنامه ریزی پروژه و کنترل کیفیت آماری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :