زهرا فیض

feizpnu@pnu.ac.ir
Z.FEIZ50@GMAIL.COM
سمنان - سمنان
استادیار
الهیات
دانشگاه آزاد واحد شهر ری تهرانکارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی13841386
دانشگاه آزاد واحد نجف آباددکتریفقه و مبانی حقوق اسلامی13901394
مدیریتیستاد دانشگاه پیام نور استان سمنانمدیر پژوهش استان سمنان1389 
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانعضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان سمنان1389 
اجراییستاد دانشگاه پیام نور استان سمناندبیر شورای پژوهشی استان سمنان1389 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز سمنانبازرس دفتر نظارت و ارزیابی استان سمنان 1390 
اجراییستاد دانشگاه پیام نور استان سمنانعضو هشتمین حکمت مطهر دانشجویان1391 
اجراییستاد دانشگاه پیام نور استان سمنانعضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی1393 
اجراییستاد دانشگاه پیام نور استان سمنانعضو کمیته فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی13941395
اجراییستاد دانشگاه پیام نور استان سمنانعضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور1395 
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
دیات در حقوق اسلام1395تالیفمه آفرید
حقوق اجتماعی سیاسی فرهنگی زوجه1395تالیفمه آفرید
کتاب فقه و مبانی حقوق اسلامی1392تالیف 
تلخیص جواهر البلاغه در معانی بیان،بدیع1391تالیف 
(بنيادي) بررسي وتحليل فقهي جهاد زن از ديدگا اهل سنت 1390.07.14 1391.04.12  ناظر علمی :
(بنيادي) طهارت و وضو از ديدگاه آيت الله محمدرضا فيض و وجه تشابه وتفارق او را شهيد ثاني 1390.02.28 1390.08.18  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :