زهرا منتظری

z.montazeri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
پژوهش در مسایل فقهی، پژوهش در مسایل حقوقی، پژوهش در مسایل دینی
البرز - ماهدشت
استادیار
الهیات
استادیار فقه و حقوق اسلامی، عضو علمی استان البرز، واحد ماهدشت
آزاد واحد تهران مرکزکارشناسیالهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی8285
آزاد واحد تهران مرکزکارشناسی ارشدالهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی8587
آزاد واحد علوم و تحقیقاتدکتریالهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی9298
اجراییدانشگاه پیام نور استان البرزمشاور معاونت آموزشی دانشگاه14001401
اجراییدانشگاه پیام نور استان البرزعضو کمیته اخلاق دانشگاه14001401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان البرزعضو علمی871401
اجراییدانشگاه پیام نور سازمان مرکزیعضو هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور931401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :