دکتر زهرا رجائی

zahrarajaei@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدیریت دولتی، خط مشی گذاری، سلامت اداری،اخلاق در سازمانهای دولتی- بوروکرات های سطح خیابان-حکمرانی-پایداری و سازمانهای هیبریدی-سیاستگذاری و مدیریت مبتنی بر شواهد- عملکرد مبتنی بر شواهد -مدیریت سبز، مسولیت اجتماعی سازمانها، مدیریت منابع انسانی-مدیریت عملکرد و منشور عملکرد-تحلیل تم و پدیدارنگاری - طراحی الگوی مدیریت عملکرد
خراسان جنوبی - بیرجند
استادیار
مدیریت دولتی
علوم تحقیقات تهراندکتریمدیریت دولتی  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی5 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی27 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
پنجره جدید به توسعه پایدار و مدیریت منابع انسانی1399تالیفمحقق
بررسی مدلهای احیای خدمات1392ترجمه 
برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی1399ترجمهخالدین
نقش آموزش و پرورش در ارتقاي بهره وري و توانمندي كاركنان ثبت احوال خراسان جنوبيجمعی ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه فرهنگ وتعهد سازماني در دانشگاه آزاد   ناظر علمی :
(كاربردي) investigate the effect of cultural intelligence group Effectiveness in Azad University GONABAD   ناظر علمی :
(كاربردي) The impact of information technology on empowerment   ناظر علمی :
(كاربردي) Measurement of Service Quality and its Relationship with the Client’s Satisfaction Through SERVQUAL Model in the Gas Company   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي مديريت سرمايه فكري در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي با رويكرد AHP ,ANPفازي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
تدریس در دوره دکتری دانشگاه آزاد دروس سمینار بهره وری و طراحی ساختارهای پیچیده و تحلیل مسایل برنامه ریزی منابع انسانی و..
کار با نرم افزارهای اماری ,... ,spss, amos ,lisrel ,pls, vensim
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :