زهرا صادقی

za.sadeghi@pnu.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TTZ9higAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7vaH3mSBj9PhV-8HGYcHWK_lLPv39xeJOiJ-Y4hzuzCzxIHCxQVTMVecFLOiEBSSzZ9pdSmx0QA9t_IbsDTIdmrI-OOw
https://www.researchgate.net/profile/Zahra-Sadeghi-14/publications
https://www.linkedin.com/in/zahra-sadeghi-97098879/
za.sadeghi@pnu.ac.ir
شیمی آلی ، کاتالیست ها، دارو رسانی، رنگ، حذف آلاینده های فلزی، بایودیزل و تهیه کرم
اصفهان - اصفهان
استادیار
شیمی
اصفهان کارشناسی شیمی محض13731378
کاشان کارشناسی ارشدشیمی گرایش آلی 13801383
کاشان دکتریشیمی گرایش آلی 13831389
آموزشیپیام نورعضو هیات علمی13891402
اجراییپیام نورعضو شورای تخصصی شیمی آلی استان اصفهان13911402
مقالات منتشر شده در نشریات ISI9 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
اصول و فرآیند ساخت زیست مواد1401تالیفپیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کاتالیست
تهیه جاذبها
دارورسانی
سنتز و شناسایی ترکیبات آلی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :