حسین زارع

h_zare@pnu.ac.ir
h_zare@pnu.ac.ir
تهران - تهران
استاد
علوم تربیتی و روان شناسی
علامه طباطباییکارشناسیروانشناسی بالینی13661370
خوارزمیکارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی13701373
خوارزمیدکتریروانشناسی تربیتی13781383
اجراییسازمان نظام روانشناسی و مشاورهعضو کمیسیون روانشناسی تربیتی و روانشناسی شناختی86تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نورمدیریت گروه روان شناسی8690
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته علمی راهبردی تلفیق مهارتها و ارزشهای فرهنگی در برنامه آموزش دانشگاه86تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته تخصصی روان شناسی با رویکرد دینی86تاکنون
اجراییدبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگینماینده دانشگاه پیام نور در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها88تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نورمدیرکل تحقیقات و خدمات پژوهشی 9092
اجراییوزارت علوم و تحقیقات و فناوریعضو کارگروه علوم انسانی کمیسیون نشریات علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری91تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نورمعاونت فناوری و پژوهش92تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته روان شناسی شناختی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی92تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نوررییس کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه در دانشگاه93تاکنون
داخل دانشگاهی10 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی12 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر5 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها32 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC238 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI26 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی100 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه97 مورد مشاهده
وزارت بهداشت4 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب9 مورد مشاهده
خلاقیت، حل مسئله و تفکر راهبردی(تجدید چاپ)1392تالیف 
کاربرد آزمون ها در روان شناسی شناختی1393تالیف 
متون روان شناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و واژه نامه کامل1394تالیف 
روان شناسی شناختی زبان و تفکر1394ترجمه 
روان شناسی صنعتی1392ترجمه 
متون روانشناسی 2 به زبان خارجه1389تالیف 
کاربرد آزمون های روانی 11394تالیف 
مقیاس های اندازه گیری در روانشناسی شناختی1390تالیف 
حافظه و هیجان1393ترجمه 
آزمون های روان شناختی1390تالیف 
خلاقیت، حل مسئله و تفکر راهبردی1393تالیف 
روان شناسی یادگیری(تجدید چاپ)1392تالیف 
متون روانشناسی 1 به زبان خارجه1389تالیف 
کاربرد آزمون های روانی1392تالیف 
مهارتهای تحصیلی در نظام آموزش از راه دور1387تالیف 
متون روان شناسی 1 به زبان خارجه (تجدید چاپ پنجم)1393تالیف 
روش تدریس پیشرفته1393تالیف 
روانشناسی صنعتی 21394ترجمه 
روانشناسی یادگیری1386تالیف 
متون روانشناسی1387تالیف 
توانبخشی حافظه1393ترجمه 
مباحث نو در روان سنجی1388ترجمه 
یادگیری از دور در عصر اطلاعات و ارتباطات1390تالیف 
آمار استنباطی پیشرفته1389تالیف 
روانشناسی عمومی1386تالیف 
اصول و فنون راهنمائی و مشاوره سالمندان1389تالیف 
روانشناسی صنعتی1394ترجمه 
روانشناسی شناختی حافظه1389ترجمه 
دستنامه توانبخشی عصب روان شناختی کل نگر1394ترجمه 
متون روان شناسی (تجدید چاپ)1392تالیف 
روانشناسی شناختی حافظه(ویراست جدید)1392ترجمه 
خلاقیت ،حل مساله و تفکر راهبردی1389تالیف 
متون روانشناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و واژه نامه فارسی1394تالیف 
روان شناسی عمومی(تجدید چاپ هشتم)1393تالیف 
یادگیری الکترونیکی(راهبردها و الگوها1391تالیف 
روش های تدریس قرآن کریم1389تالیف 
(كاربردي) ارائه مدل علي عوامل موثر بر قصد استفاده از فناوري در بين دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و سنتي 1390.06.30 1391.04.04طالبي سعيد-399944 ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي دروني گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور 1387.04.05 1388.04.05کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اثر نوع اطلاعات - محوري و حاشيه اي - بر شكل گيري حافظه فلاش بالب 1387.02.06 1387.02.27  ناظر علمی :
(بنيادي) تاثير بافت دروني و بيروني بر فراخواني آزاد و بازشناسي 1389.12.05 1390.12.05  ناظر علمی :
(بنيادي) تاثير ياديارهاي حافظه بر بازيابي حافظه معمولي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه ويزگيهاي شناختي زنان با پي ام اس و بدون پي ام اس 1390.01.01 1390.12.01  ناظر علمی :
(كاربردي) ارائه مدل علي عوامل موثر بر قصد استفاده از فناوري در بين دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و سنتي 1390.06.30 1391.04.04  ناظر علمی :
(بنيادي) تست عظيمي 20 اسفند 92-بهمن94:گواهي خاتمه و قرارداد بارگزاري شود و كليه اطلاعات اصلاح شود.   ناظر علمی :
(كاربردي) مدل علي روابط باورهاي هوشي و خودگرداني در يادگيري با توجه به نقش واسطه اي اهداف پيشرفت و هيجانات تحصيلي. مطالعه تطبيقي دوره هاي آموزش مجازي و سنتي دانشگاه پيام نور 1392.04.09 1392.12.01  ناظر علمی :
(كاربردي) اثر آموزش مهارت هاي توجه بر فرايند جستجو و گوش به زنگي كودكان و بزرگسالان:با استفاده از الگوي رايانه اي دات پروب 1391.01.29 1391.05.01  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير آموزش شناختي ارتقا اميد بر كاهش، اهمال كاري و خود ناتوان سازي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ساختار عاملي مقياس هاي همجوشي شناختي و تفكر خودكار و ارائه مدل متناسب با آن در بين دانشجويان پيام نور و سنتي 1392.07.06 1392.12.01  ناظر علمی :
(كاربردي) هنجاريابي مقياس گرايش هاي فكري در ميان دانش آموزان دبيرستاني 1393.02.07 1393.03.31  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد