زینب رحمانیان

z_rahmanian@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ادبیات، هنر، شعر
آذربایجان غربی - خوی
مربی
ادبیات فارسی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز خوی
دانشگاه آزاد تبریزدکتریزبان و ادبیات فارسی13931397
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز خویهیئت علمی- مسئول فارغ التحصیلان- مدیر گروه رشته های مختلف13861401
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
جلوه های بیان در شعر شهریار1395تالیفاراک
(بنيادي) نام وننگ در شاهنامه   ناظر علمی :
(بنيادي) مفاخره وفخر فروشي درآثار سعدي 1390.02.10 1391.04.30  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي روشهاي برقراري ارتباط موفق از ديدگاه روانشناسي در آثارسعدي   ناظر علمی :
آشنایی با کامپیوتر
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :