زیبا نوری

z.nouri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هرمزگان - بندر عباس
استادیار
علوم تربیتی
دانشگاه نهرانکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی13831386
مرکز تحصیلات تکمیلی تهراندکتریبرنامه ریزی آموزش از دور13881396
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی14 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مدیریت دانش و به کارگیری آن در محیطهای کاری پروژه محور1398تالیفانتشارات شمس دانش
روشهای تحقیق کمی، کیفی و آمیخته1391ترجمهانتشارات دانشگاه ایلام
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :