زهره داورزنی

zohreh.davarzani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان رضوی - سبزوار
استادیار
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسیمهندسی کامپیوتر8387
دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر8790
دانشگاه فردوسی مشهددکتریمهندسی کامپیوتر971401
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
محاسبات کوانتومی
محاسبات نرم
برنامه ریزی خطی و غیر خطی
بهینه سازی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :