زهره درانی

dorrani.z@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان جنوبی - بیرجند
استادیار
دکتری- مهندسی برق- مخابرات
دانشگاه بیرجنددکتریدکتری مهندسی برق- مخابرات981401
اجراییبیرجندمدیرگروه14011402
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز4 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها29 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی15 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
فرامواد و بلورهای فوتونی1393تالیف 
فرامواد و بلورهای فوتونی1393تالیففکربکر
(كاربردي) نامرئي سازي در بلورهاي فوتوني با استفاده از خاصيت ضريب شكست منفي   ناظر علمی :
ثبت اختراع با عنوان سیستم اعلام رنگ چراغ راهنما با استفاده از پردازش تصویر برای عبور نابینایان از تقاطع های مجهز به چراغ در سال 96
ثبت اختراع با عنوان سیستم اعلام رنگ چراغ راهنما با استفاده از پردازش تصویر برای عبور نابینایان از تقاطع های مجهز به چراغ در سال 96
پژوهشگر برتر دکتری سال 1401
پژوهشگر برتر دکتری سال 1401
رتبه اول دوره کارشناسی
رتبه اول دوره کارشناسی
معدل الف در دوره کارشناسی ارشد
معدل الف در دوره کارشناسی ارشد
معدل الف در دوره دکتری
معدل الف در دوره دکتری
عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
عضو انجمن مخترعین کشور
عضو انجمن مخترعین کشور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :