ذوالفقار لطفی

lotfi_zp@pnu.ac.ir
09127505486
lotfi_zp@pnu.ac.ir
قم - قم
استادیار
زیست شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز تهرانکارشناسیزیست شناسی عمومی13751380
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالکارشناسی ارشدزیست شناسی دریا13821384
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهاندکترازیست شناسی (گرایش بیوشیمی)13921396
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممدیر آزمایشگاه های استان13861391
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممدیر آموزش استان 13861387
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممدیر گروه علوم پایه و فنی مهندسی13861388
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممدیر گروه علوم پایه13881390
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممدیر گروه زیست شناسی و کشاورزی13901392
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمرئیس واحد دستجرد13901391
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممدیر گروه علوم پایه13971400
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
بيوشمي قندها ساختار و متابوليسم1394تدوین 
(بنيادي) برسي چند تيلنكيد نماتد ه انگل گياهي ازمناطق كهك ومركزي استان قم 1392.04.18 1392.07.18  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :