مصطفی طالشی

m_taleshi@pnu.ac.ir
taleshi_mo@yahoo.com,m_taleshi@pnu.ac.ir
برنامه ریزی توسعه پایدار ، برنامه ریزی روستایی ، برنامه ریزی منطقه ایی ، توسعه پایدار نواحی کوهستانی
تهران - تهران
استاد
جغرافیا
فردوسی مشهد کارشناسی جغرافیای انسانی13621366
تهرانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی13661369
دانشگاه شهید بهشتیدکتری تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی13761383
مدیریتی دانشگاه پيام نور فريمان معاون آموزشي13701373
مدیریتی دانشگاه پيام نور فريمان مسئوليت امور اجرايي13731374
مدیریتی دانشگاه پيام نور فريمان رئيس13741376
مدیریتی دانشگاه پيام نور منطقه هشت دبير و عضو شوراي پژوهشي13801382
آموزشی دانشگاه پيام نور فريمان مدير گروه علوم انساني13801382
آموزشی سازمان مركزی دانشگاه پيام نور مدير گروه جغرافيا 13851386
آموزشیدانشگاه پيام نور استان تهران مدير گروه جغرافيا 13861388
آموزشیمرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پيام نور مدير گروه جغرافیا13871390
آموزشی در دانشگاه پيام نور استان تهران مدير گروه جغرافيا13901393
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاهعضويت در شوراي تخصصي گروه علوم جغرافيايي 1390 
آموزشیمرکز تحصیلات تکمیلی عضو شوراي تخصصی دوره دکتری گروه جغرافیا 1390 
مدیریتیبخش علوم اجتماعي سازمان مرکزی عضويت در كميته منتخب دانشگاه 13911395
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاهعضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه 13911395
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاهسرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 13931395
آموزشیمرکز تحصیلات تکميلی دانشگاه پيام نور دبیر شورای تخصصی دوره دکتری جغرافيا 13951397
آموزشی دانشگاه پيام نور استان تهران مدير گروه جغرافيا 1395 
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی10 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه16 مورد مشاهده
برنامه ریزی مشارکتی علوم اجتماعی1390تالیف 
حقوق و قوانین روستایی جلد دوم1392تالیف 
حقوق و قوانین روستایی1392تالیف 
راهبردها و سیاست های توسعه پایدار روستایی1390تالیف 
(كاربردي) كارآمدي نظام هاي زراعي با تاكيد بر توسعه پايدار کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد روش MCEM و GISدر مكان يابي شهرك هاي صنعتي در استان زنجان 1391.10.26 1393.07.07کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) نقش فرآوري محصولات كشاورزي در توسعه پايدار كشاورزي 1389.12.17 1390.04.01  ناظر علمی :
(كاربردي) نقش دانش بومي در توسعه پايدار روستايي 1389.10.12 1390.04.01  ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل فضايي ناپايداري سكونتگاههاي روستايي و حاشيه نشيني در شمال شرق ايران 1390.09.07 1391.08.02  ناظر علمی :
(كاربردي) نقش مكاني _ فضايي شهرهاي كوچك در توسعه ناحيه اي-آپلود ندارد   ناظر علمی :
برنامه ریزی توسعه منطقه ای
برنامه ریزی توسعه مشارکتی
برنامه ریزی توسعه کالبدی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :