پیمان رجبی

p.rajabi@pnu.ac.ir
09125875113
p.rajabi@pnu.ac.ir
لرستان - خرم‌آباد
استادیار
زمین شناسی
علوم و تحقیقات تهراندکتریزمین شناسی13881392
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستاندبیر شورای فرهنگی 13951398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستاندبیر شورای پژوهش 13951398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستاننایب رئیس شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت (کاراد) 13951398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستانرئیس شورای فناوری اطلاعات 13951398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستانرئیس کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی 13951398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستاننایب رئیس کمیته استقرار و نظارت بر شرکت های دانش بنیان استان 13951398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستانمعاون آموزشي استان لرستان13951398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستانعضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه هاي لرستان 13961398
اجراییسازمان زمين شناسي شعبه استان لرستانمشاور رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی شعبه استان لرستان 13961398
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستان واحد دلفانسرپرست دانشگاه پيام نور واحد دلفان 13971398
اجراییاستان لرستانعضو هيات رئيسه هيات ورزش هاي همگاني استان لرستان 13981400
اجراییدانشگاه پيام نور استان لرستانعضو كارگروه درآمدزايي و اقتصاد دانش بنيان دانشگاه پيام نور استان لرستان 13981399
رتبه های علمی کسب شده و جوایز1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب2 مورد مشاهده
روش های نمونه برداری و مطالعات صحرایی در زمین شناسی1394تالیفدانش های بنیادی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نرم افزار Arc Gis
نرم افزار طراحی Corel Drow
نرم افزار Endnote
نرم افزار SAS Planet
نرم افزار Surfer
مدير مسول فصلنامه «زمين كاوان»
روزنامه نگار اجتماعي
خبرنگار و عضو خانه مطبوعات
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :