خلیل صفری

kh.safari@pnu.ac.ir
kh.safari@gmail.com
kh-safari.blogfa.com
https://scholar.google.com/citations?user=QuFfIN4AAAAJ&hl=en
linkedin.com/in/khalil-safari-76ab1095
https://faradars.org/instructors/khalil-safari
فارس - خرامه
استادیار
مدیریت بازرگانی و فناوری اطلاعات
دانشگاه دولتی یزدکارشناسیمدیریت صنعتی7882
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات8285
دانشگاه پیام نوردکتریمدیریت بازرگانی (برنامه ریزی استراتژیک)9095
اجراییشرکت راه آهن جمهوری اسلامیکارشناس منابع انسانی13831386
آموزشیدانشگاه پیام نور استان فارسعضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی1386تا ک
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز خرامهرییس دانشگاه پیام نور مرکز خرامه13981401
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
آمار استنباطی و کاربرد آن در مدیریت https://faradars.org/courses/fvmng9603-inferential-statistics-in-management-and-humanities1396تدوینفرادرس
فیلم آموزشی آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 http://faradars.org/courses/fvst9507-applied-statistics-in-humanities1396تدوینفرادرس
(كاربردي) بررسي رابطه بين عوامل روان‌شناختي توانمندسازي و كارآفريني سازماني كاركنان دانشگاه پيام نور استان فارس 1387.10.02 1388.06.17رستگار احمد-388113 ، طالبي سعيد-399944 ناظر علمی :
(كاربردي) استفاده از برنامه ريزي خطي عدد صحيح در برنامه ريزي درسي رشته رياضي دانشگاه پيام نور شيراز   ناظر علمی :
(كاربردي) شناخت نيروهاي مستعد جهت تصدي پست هاي مديريتي در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران   ناظر علمی :
تولید محتوای الکترونیکی- آمار و کاربرد آن در مدیریت - مدلسازی برنامه ریزی خطی
تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Camtasia
کار با نرم افزار آماری SPSS
کار با نرم افزار آماری واریانس محور Smart PLS
کار با نرم افزار کوواریانس محور Amos
Wordpress
کار با مجموعه Office
انجام تحقیقات کمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :