شهرام امیرانتخابی هشتپری

shahramamir@pnu.ac.ir
091133435
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سیستم اطلاعات جغرافیایی, برنامه ریزی روستایی , برنامه ریزی شهری
گیلان - بندر انزلی
استادیار
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و ژئومورفولوژی
دانشگاه اصفهانکارشناسیجغرافیای انسانی13671371
شهیدبهشتیکارشناسی ارشدجغرافیای شهری و روستایی13731376
شهیدبهشتیدکتریجغرافیا و برنامه ریز روستایی13811386
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز تنکابنعضوهیات علمی13861388
آموزشیدانشگاه پیام نور واحدبندرانزلیعضوهیات علمی13881395
مدیریتیدانشگاه پیام نور رضوانشهرسرپرست13911395
مدیریتیدانشگاه نورمرکز تالشمسئول امورجاری13951395
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
جغرافیایی تاریخی گیلان1387تالیفایلیا
(كاربردي) سطح بندي و گونه شناسي روستاهاي استان گيلان 1392.02.05 1393.06.31  ناظر علمی :
برنامه ریزی روستایی, سیستم اطلاعات جغرافیایی برنامه ریزی شهری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :